PRAVILNIK TAKMIČENJA

ПРАВИЛНИК
такмичења
„ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА“
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ
УВОД
У складу са актуелним трендовима и захтевима Међународних конференција младих, европских и светских такмичења , организује се такмичење „ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА“
Циљеви и задаци такмичења су:
Циљеви:
• Промоција и популаризација научне дисциплине,
• афирмација научног рада,
• афирмација образовно-васпитног рада,
• омогућавање ученицима средњих школа да виде који су то нивои знања и захтеви на међународним такмичењима и конференцијама,
• Едукација средњошколаца за међународна такмичења и конференције,
• Едукација средњошколаца за писање истраживачких/стручних радова по захтевима светски признатих, стучних часописа,
• Пружање могућности да средњошколци презентују своје научне радове, своју елоквентност и креативност.
Задаци:
• Вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
• Јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
• Рангирање нивоа постигнућа ученика;
• Избор најбољих.
Члан 1.
ТАКМИЧЕЊЕ „ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА“ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ, организују:
• ФЕФА Факултет
• Регионални центар за таленте Београд 2
Члан 2.
Учесници такмичења могу бити ученици свих средњих школа /стручне школе и гимназије/.
Члан 3.
За организацију такмичења именује се ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР, кога именује организатор првенства, а чија је дужност да спроведе све радње везане за такмичење а у складу са Правилником и пропозицијама истог.
Члан 5.
Такмичење се спроводи на четири /4/ нивоа и то :
• Школски ниво
• Општински ниво
• Први круг презентација /полуфинале/
• Завршни ниво такмичења /финале/
Члан 6.
Школски ниво такмичења подразумева проверу знања појмова из области „ДИГИТАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ“.
Такмичење се спроводи у школама, а тестове за такмичење организатор дистрибуира професорима који су пријавили ученике за такмичење.
Тест се састоји од 15 питања са понуђеним одговорима, свако питање носи два поена. Сви који постигну успех од 22 поена на тесту стичу право учешћа на наредном нивоу такмичења.
Члан 7.
Други ниво такмиченја подразумева :
Организатор такмичења дефинише наслове тема за истраживачке/стручне радове, највише четири, најмање две.
Пријављени ученици се опредељују за једну од понуђених тема.
Организатори припремају радионице, на којима дају упуства, сугестије за израду истраживачког/стручног рада, као и методолошке смернице за писање рада, начин презентације и све друге сегменте за успешну израду презентције и наступа на такмичењу.
Овај ниво подразумева групни рад, а са овог нивоа такмичења најуспешнији се пласирају на следећи ниво такмичења.
Члан 8.
За све учеснике организатор такође обезбеђује :
1. Заједничка предавања о задатим темама,
2. Индивидуални менторски рад са сваким кандитатом, као помоћ у изради рада и презентације.
Члан 9.
Организациони одбор формира комисију /3 до 5 чланова/, за вредновање презентација, коју сачињавају стручњаци са ФЕФА факултета. Комисија има свог председника.
Члан 10.
Трећи ниво такмичења, подразумева презентовање учинка сваког појединца који учествује на такмичењу.
Овај ниво такмичења се спроводи на ФЕФА факултету, а комисију сачињавају стручњаци са овог факултета.
Најуспешнији са овог нивао такмичења стичу право учешћа на наредном нивоу такмичења.
Време презентације на овом нивоу такмичења је лимитирано на 6 минута плус питаања чланова комисије.
Члан 11.
Завршни – финлни ниво такмичења подразумева учешће успешних са предходног нивоа такмичења и састоји се од презентације рада пред комисијом у трајању од највише 12 минута плус питања чланова комисије.
У току презентације аутор користи припремљен видео материјал. /видео материјал се не може користити директно са интернета/.
Након завршене презентације, сваки члан комисије може да поставља питања, аутору истраживачког пројекта, везане за тему и појмове који су у блиској вези са темом.
Члан 12.
Сваки члан комисије на специјалном појединачном формулару бодује сваку презентацију. Основни параметри за оцењивање су:
• Аутентичност,
• Познавање материје,
• Презентација,
• Резултати
• Израда видео презентације.
Члан 13.
Чланови комисије бодују сваки параметар оценом 1-10.
Добијени број бодова описно:
• 1 или 2 – веома сиромашно
• 3 или 4 – сиромашно
• 5 или 6 – задовољавајуће
• 7 или 8 – врло добро
• 9 или 10 – одлично
Члан 14.
Сваки члан комисије сабира број поена по параметрима и добијени збир се дели са пет, па се тако добија просечна оцена.
Просечне оцене свих чланова комисије се сабирају а добијени збир се дели са бројем чланова комисије, и на тај начин се добија коначна оцена за аутора пројекта.
Члан 15.
На основу укупних просечних оцена прави се ранг листа. Најуспешнији учесник је онај са највећом просечном оценом и тако даље редом на основу просечних оцена.
Уколико се догоди да два или више ученика имају истоветну просечну оцену деле место односно пласман.
Члан 16.
Награде према раг листи су следеће:
• Једно прво место /златна медаља/
• Два друга места /сребрна медаља/
• Три трећа места /бронзана медаља/
Члан 17.
Организатор такмичења у складу са Ставом 2. Члана 15. овог Правилника може доделити више награда.
Члан 18.
Учесник чија коначна просечна оцена износи мање од 20 поена не може бити рангиран.
Члан 19.
Само Председник комисије може питати чланове комисије да разјасне њихов начин бодовања.
Члан 20.
Резултати се објављују на свечаној додели диплома истог дана.
Члан 21.
На званичном сајту такмичења http://rctfefaprvenstvo.com/ ће бити истакнуте све појединости и информације везане за такмичење.
Члан 22.
Сви учесници овог такмичења добијају сертификате о учешћу на истом.
Члан 23.
Организатор за најуспешније обезбеђује дипломе и медаље, а у зависности од тренутних могућности и материјалне или друге награде.
Члан 24.
Организатор се обавезује да анимира што већи број институција, привредних друштава и сл. како би обезбедио и материјалне награде за све учеснике или само за пласиране учеснике.
Члан 25.
Трошкове учешћа на такмичењу – превоз, сноси локална самоуправа, школа или сам појединац.
Организатор је обавезан да на трећем и четвртом нивоу такмичења обезбеди сендвиче и освежење за учеснике.
У Београду , септембар, 2019.
ОРГАНИЗАТОРИ

DIGITALNA EKONOMIJA